DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de federale en gewestelijke bepalingen, met name artikel 117;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het Sportcentrum van het Woluwepark, gestemd door de Gemeenteraad in de zitting van 16.12.2014, verbindend geworden op datum van 22.12.2014, toepasselijk vanaf 22.12.2014 ;
Overwegende dat dit reglement moet worden aangepast, met name rekening houdend met de aanleg van nieuwe sportinfrastructuur ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het algemeen reglement tot bepaling van de bezettingsvoorwaarden van de lokalen en de sportvelden van het Wolu Sports Park als volgt in te voeren :

Artikel 1.- Context en omgeving

De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (hierna aangeduid als “de Gemeente”) tekende op 27.06.2014 een domeinconcessieovereenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij de laatstgenoemde Gemeente de sportvelden en sportinfrastructuur (hierna “Wolu Sports Park” of “het sportcentrum” genoemd) gelegen Edmond Galoppinlaan 1 in het Woluwepark te 1150 Sint-Pieters-Woluwe in concessie geeft, voor een termijn van 23 jaar, die ingaat op datum van 01.09.2014.
Het sportcentrum bestaat uit twee sportvelden (nr. 19 V en 19 W) en een gebouw met sportinfrastructuur nr. 19 R met 9 tennisbanen.
Het maakt deel uit van de geklasseerde site van het Park van Sint-Pieters-Woluwe en van de speciale beschermingszone “Natura 2000”.

Artikel 2.- Algemene bepalingen

Het huidige reglement is bedoeld om alle bezettingen te regelen in het Wolu Sports Park en om de gebruiksvoorwaarden te bepalen.
Het huidige reglement is van rechtswege van toepassing op elke gebruiker van het Wolu Sports Park en de gebruiker wordt verondersteld dit te hebben gelezen op de website van de gemeente en/of op de valven van het Wolu Sports Park.
De Gemeente behoudt zich het recht voor elke bezetting te beëindigen, in overeenstemming met de contractuele voorwaarden, in geval van niet-naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit dit algemeen reglement.
Elke groep, bedrijf, vereniging of club communiceert het huidige reglement aan zijn werknemers of zijn leden en zorgt ervoor dat het wordt nageleefd.

Artikel 3.- Toegang tot het Wolu Sports Park

Het Wolu Sports Park is toegankelijk voor iedereen behalve voor personen in staat van dronkenschap of onder invloed en zij die duidelijk de bedoeling hebben om de openbare orde te verstoren.
De spellen van de speeltuin zijn toegankelijk voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De zandbak is toegankelijk voor iedereen.
Kinderen moeten zich onder het toezicht en de verantwoordelijkheid bevinden van hun ouders, een begeleidende volwassene of een leider in het geval dat het kind deelneemt aan een activiteit of een les die georganiseerd is in het sportcentrum.
De openingsdagen en -uren worden bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen. Het is verboden om het Wolu Sports Park buiten deze dagen en uren te betreden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directrice of haar gemachtigde.
De gebruikers van het Wolu Sports Park wordt gevraagd om de snelheidsbeperkingen in de wijken grenzend aan het Woluwepark te respecteren.

Autoverkeer is in het Wolu Sports Park verboden, met uitzondering van technische of leveringsvoertuigen, voertuigen voor personen met een handicap of voertuigen van hulpdiensten.
Voertuigen moeten buiten het domein worden geparkeerd of, voor de fietsen, op de daarvoor voorziene plaatsen in het Wolu Sports Park.
Alleen de conciërge van het sportcentrum heeft het recht om zijn voertuig voor de garage te parkeren.

Onderhoudsvoertuigen van het Woluwepark mogen ook achter het sportcentrum worden geparkeerd, op het basketbalveld.
Fietsen kunnen in geen geval aan de hekken rond de sportvelden worden vastgelegd.
Leveringen gebeuren uitsluitend via de ingang van de conciërge.
Enkel honden aan de leiband die personen met een handicap begeleiden worden getolereerd ; andere honden mogen het Wolu Sports Park niet betreden. Zij moeten bij de ingang van het sportcentrum blijven, op de daarvoor bestemde ruimte en mogen in geen geval elders worden bevestigd (hekken, fietsenrekken, enz.).
De gebruikers moeten fatsoenlijk gekleed zijn, zowel binnen als buiten de gebouwen van het Wolu Sports Park. Ook op het veld dragen zij kledij die aangepast is aan het beoefenen van hun sport.
Gebruikers van de lokalen en de sportvelden van het Wolu Sports Park moeten hun aankomst en hun vertrek verplicht aangeven aan de directrice of haar gemachtigde. Als het kantoor gesloten is, moeten de gebruikers zich in het restaurant aanmelden.

Artikel 4.- Aanwijzingen rond netheid

De gebruikers rapen na elk gebruik en vóór hun vertrek het vuilnis op dat op de vloer ligt in de lokalen, op de sportvelden en de omgeving ervan. Ze verzamelen ook hun persoonlijke bezittingen en laten de ruimte netjes en proper achter.
Het eigen materiaal van de gebruikers moet meteen na elke activiteit worden meegenomen, tenzij de directrice het schriftelijk anders toestaat.
Het materiaal dat het sportcentrum ter beschikking stelt moet na elke activiteit en in goede staat in de daarvoor voorziene ruimtes worden opgeslagen, tenzij de directrice het schriftelijk anders toestaat. Eventuele storingen of beschadiging aan dit materiaal moet onmiddellijk schriftelijk aan de directrice of haar gemachtigde worden bekendgemaakt.
Het materiaal of de bezittingen van de gebruikers die deze na hun activiteiten vergeten, worden in het algemeen in de materiaalreserve voor de clubs weggelegd. De directrice van het sportcentrum of haar gemachtigde mogen deze weggooien of weggeven.
De gebruikers letten vóór het betreden van de lokalen van het Wolu Sports Park op de netheid van hun schoenen.
Het is verboden om sportschoenen in de douches en toiletten te wassen. Buiten het gebouw staat een bak die voor dit doel is bestemd.
Indien het bezette lokaal of sportveld niet in onberispelijke staat wordt achtergelaten, wordt een verhoging van de retributie voor de bezetting van het lokaal of het veld gevraagd, in overeenstemming met het retributiereglement betreffende de bezetting van de lokalen en de sportvelden van het Wolu Sports Park.
Het achterlaten van afval op sportvelden, grasperken, de speeltuin of elke andere buiteninfrastructuur kan worden onderworpen aan administratieve sancties in overeenstemming met de wet van 24.06.2014.

Het is verboden om glazen bekers of flessen op of naast de sportinfrastructuur mee te nemen.

Artikel 5.- Vaststelling van de schade

Elke gebruiker die tijdens zijn activiteit in het sportcentrum schade of afwijkingen vaststelt aan de lokalen of de sportvelden moet hier zo snel mogelijk de directrice van het Wolu Sports Park of haar gemachtigde van in kennis stellen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor schade aan de lokalen en het materiaal dat hen ter beschikking wordt gesteld. In geval van niet-naleving van deze bepaling, behoudt de Gemeente zich het recht voor het materiaal te herstellen of te vervangen op kosten van de gebruiker.

Artikel 6.- Veiligheidsrichtlijnen

Gebruikers kijken er in het bijzonder op toe dat het aantal mensen dat deelneemt aan hun activiteiten aangepast is aan de grootte van het bezette lokaal en aan de veiligheidsnormen.
Bij het verlaten van het lokaal, moet er op toegekeken worden dat alle deuren en ramen gesloten zijn en de lichten gedoofd zijn.
Het is verboden om de parameters van de elektrische installaties te wijzigen of te overbelasten, zelfs tijdelijk.
Het is verboden om kaarsen te gebruiken, zowel binnen als buiten het gebouw.
Apparaten die werken op basis van gasflessen zijn verboden.
Barbecueën in de gebouwen is verboden.
Barbecueën buiten de gebouwen, buiten het terras, is verboden.

Het is verboden om mobiele radiatoren te gebruiken, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente.
Tijdens de bezetting van de lokalen mag geen enkele normale uitgang of nooduitgang worden vergrendeld.
Normale uitgangen en nooduitgangen moeten volledig en permanent worden vrijgehouden van elk voorwerp en dit over de ganse breedte . Daarom kan geen enkel voorwerp (tafel, bok, stoel, scherm, enz.) de toegang belemmeren of binnen en buiten het gebouw voor deze uitgangen worden geplaatst.

Het is verboden om :

 • te roken in de lokalen of op de sportvelden ;
 • alcoholische dranken te nuttigen op de sportvelden ;
 • illegale producten en/of verdovende middelen (drugs) te gebruiken of mee te brengen ;
 • gewelddaden te plegen ;
 • enz.

Deze lijst is niet limitatief, iedereen zorgt voor de eerbiediging van de samenlevingsregels.
Het Wolu Sports Park behoudt zich het recht om de plaatsing of het gebruik van materiaal dat niet aan de normale veiligheidsomstandigheden voldoet, te verbieden.

Artikel 7.- Werken, aanleg, decoratie, afficheren, opslagruimte

Het is verboden om alle werken en/of verbouwingen, zelfs tijdelijk, in het Wolu Sports Park uit te voeren zonder de voorafgaande toestemming van de Gemeente.
Elke decoratie en/of aanplakking, zelfs tijdelijk, moet worden onderworpen aan de toestemming van de directrice van het Wolu Sports Park.
Commerciële advertenties zijn, zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente, verboden buiten het gebouw.
Het is verboden om de volgende voorzieningen te doorboren of te beschadigen :

 • de muren, vloeren, plafonds, het houtwerk, … van de lokalen ;
 • de tennisbanen, voetbalvelden, hockeyvelden of petanquebanen ;
 • elk ander oppervlak in het Wolu Sports Park ;

op elke wijze en om welke reden dan ook.
Het is verboden om, zonder voorafgaandelijke toestemming van de directrice of haar gemachtigde, wat dan ook binnen het Wolu Sports Park te plaatsen.

Artikel 8.- Verantwoordelijkheden

Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn bezetting tijdens de gehele duur ervan. Bij groepsactiviteiten moet er een verantwoordelijke worden aangeduid.
Elke gebruiker die de lokalen of de sportvelden bezet, moet een verzekering afsluiten die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
De Gemeente is niet verantwoordelijk voor :

 • elke onrechtmatige daad (diefstal, verlies, schade, persoonlijk letsel, enz.) die kan voortvloeien uit de (al dan niet foutieve) bezetting, zowel ten aanzien van de gebruiker, zijn leden of derden als tot hun eigendom ;
 • elk incident, ongeval, rel, enz. in het kader van het doel van de bezetting ;
 • elke diefstal en schade aan de voertuigen die gebruik maken van de parkings.

Elke persoon is aansprakelijk voor elke schade aan het gebouw, de omgeving ervan en het meubilair, zowel voor zichzelf en zijn medewerkers als voor de deelnemers aan de activiteit die hij organiseert. Hij moet de veroorzaakte schade terugbetalen.

De organisatoren van evenementen en/of toevallige gebeurtenissen moeten hun burgerlijke aansprakelijkheid dekken door een aansprakelijkheidsverzekering voor organisatoren af te sluiten. Ze zijn ook verplicht de apparatuur te verzekeren tegen de materiële risico’s, in het algemeen alle roerende goederen die hen toebehoren of die ze tijdens hun bezetting gebruiken, met inbegrip van het gemeentelijk materiaal.

Artikel 9.- Respect voor de openbare orde

De gebruikers verbinden zich ertoe het volgende te respecteren :

 • de normen en beperkingen voorzien door de regelgeving inzake veiligheid en brandpreventie, de nooduitgangen en alle maatregelen inzake veiligheid en brandpreventie ;
 • de gemeentelijke, gewestelijke en/of nationale reglementen voor de vertoningen en activiteiten evenals het algemeen politiereglement van Sint-Pieters-Woluwe ;

en belastingen, auteursrechten en andere mogelijke kosten te vereffenen die hun activiteiten met zich meebrengen.

De gebruikers zullen ervoor zorgen om de stilte en het rustig genot van de buurt niet te storen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, waaronder het algemeen politiereglement van de Gemeente  Sint-Pieters-Woluwe en het besluit van 21.11.2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen het buurtlawaai, met name artikel 6bis.

De evenementen die derden na 22:00 organiseren op de site van het Wolu Sports Park moeten door de Burgemeester van de Gemeente worden toegestaan. Deze toestemming moet ten minste 10 werkdagen op voorhand worden aangevraagd via e-mail op volgende adres : bcerexhe@woluwe1150.irisnet.be. Een kopie van de toestemming moet vóór het evenement aan het Wolu Sports Park worden gestuurd.

Artikel 10.- Controle van de bezetting van de lokalen en de sportvelden
Alle gebruikers van de lokalen en de sportvelden kunnen worden gecontroleerd door de directrice of haar gemachtigde, op elk moment van de dag of avond. Deze controles beschermen de gebruikers ; ze moeten daarom uiterst hoffelijk worden uitgevoerd.

Artikel 11.- Water en energie

De gebruikers dienen elke water- en energieverspilling te voorkomen.
De gebruikers of de aangewezen verantwoordelijken van de activiteiten binnen het Wolu Sports Park kijken er op toe dat de verlichting van de kleedkamers en de lokalen wordt uitgeschakeld wanneer er geen gebruikers meer zijn.
Ze voorkomen elk verkeerd gebruik van de verwarming, douches en toiletten, vóór, tijdens en na de bezettingsuren.
Bij misbruik of vergetelheid wordt een verhoging van de retributie voor de bezetting van het lokaal of het veld gevraagd, in overeenstemming met het retributiereglement betreffende de bezetting van de lokalen en de sportvelden van het Wolu Sports Park.

Artikel 12.- Kleedkamers en kluisjes

De kleedkamers zijn enkel beschikbaar voor gebruikers die sport beoefenen binnen het Wolu Sports Park, tenzij ze de toestemming hebben van de directrice van het sportcentrum.
De kleedkamers moeten een kwartier vóór de sluitingstijd van het Wolu Sports Park worden vrijgegeven.
De kluisjes kunnen af en toe tijdens een langere periode worden gebruikt, met toestemming van de directrice. Elk kluisje met een hangslot dat geen voorafgaande toestemming heeft van de directrice kan door de laatstgenoemde of haar gemachtigde worden geopend. Deze kluisjes moeten minstens éénmaal per jaar worden geledigd. De gebruikers worden via e-mail verwittigd.
De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kluisjes en de voorwerpen die er zich in bevinden.

Artikel 13.- Opslagruimte

Een opslagruimte is beschikbaar voor de clubs die de sportvelden gebruiken. Ze kunnen er hun materiaal in achterlaten. Elke club heeft een sleutel. De Gemeente is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van het materiaal in deze ruimte. Het materiaal moet in de kasten of op een rek worden geplaatst. Buiten de stageperiodes is het verboden om er voedsel in op te slaan.

Artikel 14.- Restauratie

Het is voor de gebruikers van het Wolu Sports Park verboden om binnen het sportcentrum voedsel of drank te nuttigen dat niet in het restaurant is gekocht en/of niet uit de automaten van het Wolu Sports Park komt, tenzij anders is toegestaan door de Gemeente of de restaurateur. Picknicken is verboden. Mineraalwater is toegestaan voor zij die binnen het Wolu Sports Park sport beoefenen.

Artikel 15.- Bijzondere bepalingen

 1. TENNISCLUB

De Gemeente beheert de tennisclub van het Wolu Sports Park, het PARK WOLU T.C., die aangesloten is bij de A.S.B.L. ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS (A.F.T.) onder het registratienummer 1039. De personen die de jaarlijkse retributie betalen worden leden van het PARK WOLU T.C. Ze zijn ook aangesloten bij de A.F.T. en dus verzekerd in geval van ongevallen op de banen. Ze kunnen ook deelnemen aan de officiële toernooien die in België worden georganiseerd.
Lidmaatschap bij het PARK WOLU T.C. voor het zomerseizoen (01 april – 31 oktober)
Op weekdagen en weekends vinden de inschrijvingen plaats :

 • hetzij per e-mail (vplenevaux@woluwe1150.irisnet.be) ;
 • hetzij in het kantoor van de directrice van het Wolu Sports Park (Edmond Galoppinlaan 1 – 1150 Brussel) tussen 09:00 en 16:00 ;
 • hetzij op afspraak (02.773.07.88).

Er wordt een identiteitsbewijs gevraagd en, indien van toepassing, ook een bewijs van familiesamenstelling om in aanmerking te komen voor de geldende voorkeurstarieven in de club.

Het bedrag van de jaarlijkse retributie moet worden betaald :

 • hetzij door overschrijving op de bankrekening van het Wolu Sports Park, maximaal 8 dagen na de inschrijving ;
 • hetzij via Bancontact of in contanten, ter plaatse tijdens de inschrijving.

Inschrijvingen per telefoon zijn niet mogelijk.
Personen waarvan de betaling van de jaarlijkse retributie niet in orde is moeten het uurtarief betalen voor de bezetting van de banen en kunnen niet op voorhand een baan reserveren.
Door lid te worden van PARK WOLU T.C., erkent het lid dat het kennis heeft genomen van het huidige reglement en gaat hij ermee akkoord.

Toegang tot de banen

De toegang tot de banen is enkel toegestaan voor tennisspelers en voor scheidsrechters en coaches bij matches met inzet, met uitsluiting van de toeschouwers en alle andere personen.
Dieren, fietsen, steps en kinderwagens zijn niet toegestaan op de baan.
De banen zijn niet toegankelijk wanneer ze worden hersteld of onbegaanbaar worden geacht door de directrice of haar gemachtigde.

Reservaties

Alleen de leden van het PARK WOLU T.C. die hun jaarlijkse retributie hebben betaald kunnen op voorhand een baan reserveren. Eén enkel uur kan tot op 3 dagen op voorhand gereserveerd worden. Zodra dit uur is gebruikt, kan een andere reservatie worden gemaakt.

Een reservatie is pas geldig als ze voldoet aan de bepalingen van het huidige reglement.
De reservaties vinden plaats :

 • hetzij via internet 24u/24 (http://www.ballejaune.net/sites-clubs/435) ;
 • hetzij via het internetpunt van het sportcentrum, tijdens de openingsuren ;
 • hetzij telefonisch (02/773.07.88), van maandag tot vrijdag tussen 10:00 en 12:00, enkel voor mensen die geen toegang hebben tot het internet.

De bezetting van de baan gebeurt per speeluur.
Een baan die gereserveerd maar na 10 minuten na het uur nog steeds niet bezet is, wordt opnieuw beschikbaar voor een andere bezetting.

Gasten en occasionele bezetting
De bezetting van de banen per uur is mogelijk voor elke persoon die recreatief tennis wilt spelen, tegen betaling van een retributie vastgesteld door de Gemeenteraad.
De betaling van deze retributie gebeurt aan de bar of in het kantoor van het sportcentrum vóór het spel aanvangt. Indien de betaling plaatsvindt na het spel, wordt een verhoging van 50 % van de verschuldigde retributie opgelegd.
Een gast is een persoon die geen lid is van het PARK WOLU T.C. en door een lid is uitgenodigd. Deze persoon moet ook een retributie vastgesteld door de Gemeenteraad betalen voor de bezetting van de baan.
In het geval van een uitnodiging door een lid van het PARK WOLU T.C., wordt een verhoging van 50 % van de verschuldigde retributie opgelegd indien de betaling van die retributie niet gebeurt op de dag van de uitnodiging. Indien het bedrag verschuldigd door de gast van een lid niet is betaald, wordt het betrokken lid geschorst.
Alleen leden van het PARK WOLU T.C. kunnen op voorhand banen reserveren ; occasionele spelers kunnen enkel op vrije banen spelen.

Uitrusting

Het dragen van reglementair en proper schoeisel is strikt noodzakelijk. Overtreders worden ter plekke uitgesloten.
Gedrag

De banen zijn enkel voor tennis voorbehouden.
Het is verboden om over het net te springen.
De gebruikers van de banen worden verzocht hun mobiele telefoons uit te schakelen.
Elke speler moet zich netjes gedragen en mag niet gooien met het tennisracket of met de tennisbal, mag geen ongepaste gebaren maken, mag niet vloeken, enz.
Spelers moeten rustig spelen en met respect voor de andere baangebruikers.
Het is iedereen verboden om materiaal of apparatuur op de baan te brengen die niet noodzakelijk is voor het tennissen.

Regels voor de bezetting van de banen

De speler die een baan heeft gereserveerd moet deze bezetten, met uitsluiting van elke andere.
Het is verboden om een baan te bezetten zonder deze op voorhand te hebben gereserveerd.
Aan het einde van het spel moeten de gebruikers verplicht de gelijkmaker over het gehele oppervlak van de baan trekken (speelvlak en ernaast).
Het besproeien van de banen op het einde van het uur kan worden besloten door de directrice, haar gemachtigde of het Comité van het PARK WOLU T.C.
Niemand mag de banen zonder toestemming besproeien.
In geval van regen moeten de spelers onmiddellijk het spel stoppen, behalve in een wedstrijd waarin deze beslissing de scheidsrechter toekomt.

Competities

De directrice van het sportcentrum of haar gemachtigde kan één of meer banen reserveren voor competities van elke aard.

De directrice, haar gemachtigde of de competitieverantwoordelijke waarschuwt de leden via de website van het Wolu Sports Park van de data, uurregelingen, het aantal gereserveerde banen en de bijzondere bepalingen.

Tennisschool

De tennislessen en stages worden enkel gegeven door de school die de Gemeente aangewezen heeft.

De Gemeente behoudt zich het recht voor om een vrijwillige coach aan te wijzen voor het PARK WOLU T.C.
Verantwoordelijkheid

De Gemeente is niet aansprakelijk voor ongevallen. Enkel de lidkaart van de A.F.T. dekt spelers in geval van een ongeval op de baan of de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor mensen die geen lid zijn van het PARK WOLU T.C.

 1. VOETBAL- EN HOCKEYVELDEN

Toegang

Enkel de teams die voorafgaandelijk door de Gemeente of door de directrice of haar gemachtigde goedgekeurd zijn, mogen de lokalen en velden bezetten.
De lijst van de clubs die de velden jaarlijks bezetten is formeel opgesteld door de Adviesraad voor sport van Sint-Pieters-Woluwe en wordt na de jaarlijkse plenaire vergadering van deze Raad door het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigd.
Elk nieuw verzoek om een jaarlijkse bezetting door clubs moet schriftelijk worden ingediend bij de Adviesraad voor sport van Sint-Pieters-Woluwe en de Dienst Sport van de Gemeente (jghysels@woluwe1150.irisnet.be – 02/773.07.83).
De velden zijn het hele jaar door toegankelijk voor de clubs.
Buiten de periodes van bezetting door de clubs, kan alleen het voetbalveld toegankelijk zijn voor iedereen, op voorafgaandelijke vraag aan de directrice van het sportcentrum of haar gemachtigde. Elke gebruiker moeten zijn aanwezigheid melden vóór het begin van de bezetting van het veld.
De velden zijn niet toegankelijk voor trainingen wanneer ze worden hersteld of onbegaanbaar worden geacht door de directrice of haar gemachtigde.

Uurroosters

De gebruikers verbinden zich ertoe de bezettingsuren nauwgezet te respecteren. Deze worden jaarlijks in de plenaire vergadering van de Adviesraad voor sport van Sint-Pieters-Woluwe bepaald. Elke wijziging moet voorafgaandelijk worden goedgekeurd door deze Raad.
De verantwoordelijken, spelers en coaches moeten de lokalen en velden een half uur na het einde van de match of van de training hebben verlaten.
Het licht wordt op het einde van de activiteiten en ten laatste om 22:00 uitgeschakeld. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat de lichten na hun vertrek gedoofd zijn.

Verantwoordelijkheid en bewaking

Er moet een verantwoordelijke worden aangewezen :

 • voor officiële wedstrijden ;
 • voor de trainingen ;
 • voor elke occasionele bezetting.

De Gemeente weigert elke verantwoordelijkheid in geval van ongeval. De clubs moeten een verzekering afsluiten voor hun burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels.

Het is verboden om aan de goals te hangen of om deze te verplaatsen zonder de aanwezigheid van een volwassene.

De mobiele goals moeten langs de velden worden weggeruimd, samen worden gebonden met kettingen en sloten en verzwaard worden met de middelen die het Wolu Sports Park ter beschikking stelt.

Gedrag

De spelers, trainers en clubverantwoordelijken hanteren een correct gedrag en taalgebruik. Er wordt geen enkele uitzondering getolereerd.

Het materiaal wordt na de matches en trainingen in het daarvoor voorziene lokaal weggeborgen.

De ploegverantwoordelijken zien na elke bezetting toe op de netheid van de velden en de kleedkamers.

De omgeving en de bewoners van het Woluwepark moeten gerespecteerd worden ; het gebruik van luidsprekers, gastoeters of andere instrumenten die geluidsoverlast veroorzaken is verboden.

Het is verboden om op de grasvelden te lopen of het restaurant met schoenen met noppen te betreden.

Bijzondere beschikkingen voor het hockeyveld

De toegang tot de velden is enkel toegestaan voor hockeyspelers en voor scheidsrechters en coaches bij matches met inzet, met uitsluiting van de toeschouwers en alle andere personen.

Het is verboden om het veld met vuile schoenen te betreden.

Het is verboden om buiten het veld hockey te spelen.

Het is verboden om materiaal op de sproeiers te plaatsen.

Het is verboden om aan de programmatie van de sproeiers te komen.

Het is verboden om over een hek te springen om op het veld te komen.

De waterfontein moet spaarzaam gebruikt worden.

Het is verboden om wegwerpbekers of -flessen op het veld te brengen, enkel veldflessen worden toegelaten.

 1. DANSZAAL

Enkel de personen met een toelating van de Gemeente, de directrice van het sportcentrum of haar gemachtigde kunnen toegang hebben tot de danszaal.

De danslessen worden prioritair gegeven door een dansschool die aangewezen wordt door de Gemeente.

De gebruikers van de zaal zien erop toe dat ze propere en aangepaste schoenen dragen.

Artikel 16.- Slecht weer

Indien het Woluwepark voor het publiek wordt gesloten, dan wordt het Wolu Sports Park eveneens gesloten voor het publiek en moeten alle activiteiten worden geannuleerd tot de heropening van het Park voor het publiek. De Gemeente is in geen geval verantwoordelijk voor deze sluiting en de gebruikers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding of terugbetaling.

Artikel 17.- Sancties

De directrice van het Wolu Sports Park of haar gemachtigde zijn gerechtigd om het huidige reglement en de bijzondere bepalingen die in toepassing ervan genomen werden, te laten gelden. Bij vaststelling van een inbreuk, onregelmatigheid of fraude waarbij de overtreder niet gehoorzaamt, kan deze in het algemeen belang worden uitgezet en kan de Gemeente sancties opleggen.

Artikel 18.- Interpretaties

Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over elk geval dat niet voorzien is in het huidige reglement en dat onder zijn bevoegdheid valt.

In het huidige reglement moet elk begrip dat in de mannelijke vorm voorkomt, ook uitgebreid worden naar de vrouwelijke vorm.

Artikel 19.- Inwerkingtreding van het reglement

Huidig reglement treedt in werking op 01.01.2017.