Dit Beleid is opgesteld door het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe, met maatschappelijke zetel te Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Ondernemingsnummer 0207.366.994) en de beheerder van het Wolu Sports Park (hierna “wij” genoemd).

 

Het is van toepassing op de website www.wolusportspark.be (hierna de “website” genoemd) en beschrijft de manier waarop de beheerders van Wolu Sports Park uw persoonlijke gegevens verwerft, verwerkt en opslaat.

 

Het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe hecht veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het handelt in volledige transparantie, in overeenstemming met de nationale en internationale bepalingen, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.  Deze tekst is sinds 25.05.2018 rechtstreeks toepasselijk in het Belgische recht, zelfs indien onze Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aangepast.

 

U kunt reageren op elk van de hieronder beschreven praktijken door gebruik te maken van het formulier op de website www.wolusportspark.be of door te schrijven naar het volgende adres: vhenderick@woluwe1150.be.

 

Door gebruik te maken van en toegang te krijgen tot deze website, verklaart u dat u de hieronder beschreven informatie heeft gelezen, dit beleid aanvaardt en ons uitdrukkelijk toestemming geeft om de informatie die u ons verstrekt via het contactformulier te verwerken voor de hieronder aangegeven doeleinden.

 

Uw gegevens worden verzameld:

 

 • door middel van één of meer cookies;
 • wanneer u contact opneemt met Wolu Sports Park via het formulier op de website.

Een cookie is het equivalent van een klein tekstbestandje, opgeslagen op de terminal van de gebruiker (harde schijf, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat) via zijn of haar browser. Cookies hebben verschillende functies en verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie, zoals taalvoorkeuren van bezoekers, statistieken over bezoekers van een website, of ze zorgen ervoor dat de website onder optimale omstandigheden functioneert.

 

Sommige van deze cookies zijn dus nodig om u optimaal toegang te geven tot onze site. Ze worden automatisch op uw computer geïnstalleerd, zonder dat wij u om toestemming kunnen vragen. Andere cookies worden enkel opgeslagen wanneer u ons uw toestemming geeft.

 

De meeste cookies werken slechts voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Geen van de cookies bevat informatie die het mogelijk maakt om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te nemen. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of om reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Om te weten te komen hoe u dit kunt doen, zoekt u met behulp van de helpfunctie van uw browser.

In het geval dat u bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk en/of bruikbaar zijn.

 

Onze site bevat links naar andere sites. De inhoud van dit Beleid ter bescherming van de persoonsgegevens is enkel van toepassing op onze eigen website. Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie te raadplegen over de bescherming van de persoonsgegevens van de websites waarnaar deze links verwijzen.

 

Door onze website te bezoeken, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van de volgende persoonlijke gegevens volgens de hieronder beschreven methoden en principes:

 • uw IP-adres;
 • uw gegevens die via het formulier worden meegedeeld (naam en e-mailadres).

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken via een van onze formulieren (organisatie, naam, adres, adres, telefoon, e-mail…..), geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verwerken voor de hieronder aangegeven doeleinden:

 

 • al uw vragen te behandelen (advies, vragen, enz.);
 • om contact met u op te nemen door uw stappen op onze website te volgen.

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor beheersdoeleinden en voor direct marketing op initiatief van het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe of het Wolu Sports Park en worden enkel aan derden doorgegeven met uw voorafgaande toestemming. Toch kunnen wij uw persoonlijke gegevens op verzoek van een gerechtelijke instantie of te goeder trouw bekendmaken, indien deze handeling nodig is om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten, en dit gedurende maximaal 1 jaar.

Wij verbinden ons ertoe de nodige en passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige en ongeoorloofde verwerking, onopzettelijk verlies of beschadiging en ongeoorloofde vernietiging. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, bijgewerkt om een maximale bescherming van de persoonsgegevens van de betrokken personen te waarborgen.

 

In geval van een computerinbreuk of -lek nemen wij de nodige/adequate maatregelen om de omvang en de gevolgen ervan vast te stellen, er zo snel mogelijk een einde aan te stellen en, indien nodig, de impact ervan op de betrokken personen te beperken.

 

In overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, kunt u:

 

 • informatie ontvangen over de verwerkte persoonsgegevens;
 • de rechtzetting van uw persoonlijke gegevens te vragen;
 • verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen, voor zover er geen verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren;
 • verzoeken om de verwerking van uw gegevens op te schorten (zonder verwijdering);
 • uw toestemming om uw gegevens in de toekomst te verwerken intrekken;
 • in sommige omstandigheden, bepaalde persoonlijke gegevens ontvangen en doorgeven aan een andere Verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Deze rechten gelden voor alle uitgevoerde verwerkingen, maar sommige wetten en reglementen kunnen deze rechten beperken.

 

Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onjuist hebben verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag richten aan de volgende contactpersoon: Véronique Plenevaux, Directrice van Wolu Sports Park, op de volgende adressen: vhenderick@woluwe1150.be  of Edmond Galoppinlaan 1 in 1150 Brussel.

 

Het College van Burgemeesters en Schepenen van Sint-Pieters-Woluwe is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Data Protection Officer is de vzw Iristeam, Kunstlaan 21, 1000 Brussel.

 

 “door het indienen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat de informatie die in dit formulier is ingevuld, kan worden gebruikt en verwerkt zodat opnieuw met mij contact kan worden opgenomen”.